Ny kommuneplan under arbeid –   Kommuneplanen for Karmøy er nå under rullering. Planleggerne ønsker flest mulige innspill.

Ny kommuneplan under arbeid
 Seniorarkitekt Jarle Stunes og samfunnsplanlegger Håkon Randal er godt i gang med forarbeidet til kommuneplanen som de håper å få til politisk behandling neste vår.

Kommuneplanen er et viktig redskap for å gripe tak i de utfordringene som kommunen står overfor i framtida.

Å utarbeide en kommuneplan er en omfattende prosess. Ikke bare er det ønskelig at så mange innbyggere som mulig involverer seg i planarbeidet, men det er også ganske mange formelle og andre hensyn som må tas underveis.

Frist for å komme med innspill satt til 2. april.

Innspill sendes til:

Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik

Eller på mail til:

post@karmoy.kommune.no

Etter folkemøtene og innspill frist går planleggerne sammen med medlemmene i utvalg for samfunnsplanlegging inn i en utviklingsfase som forventes å være klar utpå høsten. Håpet er å legge fram planen til offentlig ettersyn før året er omme. Går det greit, er det håp om å få samfunnsdelen gjennom politisk behandling i løpet av våren. Erfaringsmessig tar det noe lengre tid å få endelig vedtatt arealdelen.