Vedtekter for Skudeneshavn Arena

 

§ 1       Organisasjonens navn er SKUDENESHAVN ARENA (Skudeneshavn Arena). Organisasjonen er ikke underlagt andre foreninger eller organisasjoner. Skudeneshavn Arena er registrert i brønnøysundregisteret. Foreningen ble stiftet 15.11.2011

 

§ 2       Skudeneshavn Arena formål er å ivareta Skudeneshavns utvikling og vekst på best mulig måte ved å fokusere på økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Skudeneshavn Arena skal sammen med sine medlemmer sørge for at Skudeneshavn er en by i vekst og utvikling der innbyggere og tilreisende trives.

 

§ 3       Organisasjonen er selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig ansvar og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4,1    Organisasjonen er delt inn i 4 undergrupper:

 • Nærmiljøgruppen
 • Næringslivsgruppen
 • Handelsstanden
 • Reiselivsgruppen

 

§ 4,2    Årsmøtet er Skudeneshavn Arena sitt høyeste organ. Møtet arrangeres én – 1 – gang i året, i perioden 1. januar til 31. februar. Årsmøtet består av medlemmene i Skudeneshavn Arena, ordstyrerne og inviterte gjester.

 

§ 4,3    Hovedstyret er Skudeneshavn Arena sitt høyeste organ mellom årsmøtene.

 

§ 4,4    De fire undergrupper består primært av medlemmer fra lokalmiljøet men kan også være for andre spesielt interesserte. Det er opp til hver enkelt undergruppe å bestemme hvem som er med i gruppene.

 

§ 4,5    Foruten medlemmer kan gruppene selv invitere hvem de ønsker til å delta på gruppemøtene.

§ 4,6    Et medlem Skudeneshavn Arena i defineres som en person, bedrift, lag eller forening som har betalt kontingent til Skudeneshavn Arena.

 

§ 4,7 Kontingent for forskjellige grupper er som følger:

Enkeltperson:                         NOK 200

Store bedrifter:                       NOK  10 000

Mellomstore bedrifter:            NOK 5 000

Små bedrifter:                        NOK 2 500

Handelsstanden:                    NOK 6 000

Gårdeier:                                NOK 200

Reiselivsaktør liten:                NOK 1 000

Reiselivsaktør stor:                NOK 5 000

Lag og foreninger:                  NOK 500

 

§ 5,1    Alle de fire undergruppene i Skudeneshavn Arena har to – 2 – stemmer på Årsmøtet, disse bestemmes på undergruppenes årsmøte. Inviterte gjester på Årsmøtet har kun tale- og forslagsrett. Alle undergruppene er ansvarlig for å avholde årsmøte og valg i forkant av Skudeneshavn Arena sitt årsmøte.

 

§ 5,2    Vedtak på Årsmøtet fordrer minst halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitt. Det blir holdt skriftlig avstemning når minst ett – 1 – deltakende betalende medlem på Årsmøtet krever det. Alle vedtaksforslag må foreligge skriftlig før avstemning kan foretas.

 

§ 5,3    Valg av styreleder og sentrale tillitsvalgte skjer ved simpelt flertall(1/2). Ved stemmelikhet stemmes det på nytt for de med likt stemmeantall. Ved ytterligere stemmelikhet mellom kandidater til samme verv avgjøres valget med loddtrekning.

 

§ 5,4    Valg foregår skriftlig om det foreligger mer enn ett forslag.

 

§ 6       Innkalling til Årsmøtet skjer skriftlig til alle medlemmer senest fire – 6 – uker før Årsmøtet trer sammen.

 

§ 7       Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Konstitusjonen
 • godkjenning av innkallelsen
 • godkjenning av dagsorden
 • godkjenning av forretningsorden
 • godkjenning av voteringsorden
 • valg av tellekorps på minst én – 1 – person
 • valg av ordstyrer på minst én – 1 – person
 • valg av referent på minst én – 1 – person
 • Hovedstyrets beretning
 • Godkjenning av regnskapet for inneværende periode
 • Statuttendringer
 • Statuttene
 • Arbeidsprogram
 • Godkjenning av budsjett for kommende periode
 • Andre innkomne saker
 • Valg av styremedlemmer og valgkomite

 

§ 8       Årsmøtet ledes av minimum én – 1 – ordstyrer, valgt av Årsmøtet. Ordstyrer kan være medlem av Skudeneshavn Arena eller invitert gjest.

 

§ 9,1    Skudeneshavn Arena skal ha et hovedstyre med åtte – 9– medlemmer, leder og nestleder, sekretær og kasserer samt 4 styremedlemmer. Valg gjøres med simpelt flertall etter at de åtte – 8 – i styret er valgt, i følgende rekkefølge:

 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Samt maksimalt fire – 5 – styremedlemmer
  • De 8 fra undergruppene velger selv leder

 

Hovedstyre skal være et styrende styre og fokusere på strategi og planlegging, men de faktiske gjøremål skal utføres av undergruppene. Styreleder skal sørge for å holde seg oppdatert på hva som foregår i undergruppene for å kunne lede styrearbeidet på en tilfredsstillende måte, samt å kunne være Skudeneshavn Arena sitt ansikt utad.

 

§ 9,2    Medlemmene i styret blir valgt for to år av gangen, mens leder velges for ett år av gangen av hovedstyret.

 

§ 9,3    Ved stemmelikhet i hovedstyret har styreleder/møteleder dobbeltstemme.

 

§ 9,4    Styret er beslutningsdyktig når minst fire – 5 – styremedlemmer er tilstede, hvor en av disse er leder eller nestleder.

 

§ 9,5    Styrearbeidet er ulønnet og det kan ikke kreves noen form for kompensasjon ved fratredelse.

 

§ 9,5    Det skal også tilstrebes å ha en lønnet administrativ koordinator/daglig leder som skal utføre daglige gjøremål, denne personen vil da overta ansvaret som ansikt utad og pressekontakt for Skudeneshavn Arena.

 

§ 10     Hovedstyret i Skudeneshavn Arena plikter å holde undergruppene orientert om sin virksomhet etter hvert styremøte. Hovedstyret plikter å forvalte sine midler til beste for Skudeneshavn Arena sine medlemmer, levere godkjent regnskap til Skudeneshavn Arena ved en person valgt av medlemmene, én – 1 – gang i året. Årsrapport skal leveres til Årsmøtet. Hovedstyret skal minimum informere Skudeneshavn Arena om følgende:

1) Hovedstyrets beretning

2) Budsjett

3) Regnskap

 

§ 12     Den valgte referenten på Årsmøtet skal protokollføre diskusjon og vedtak. Referat skal innen én – 1 – måned sendes til hovedstyret og alle deltagere på Årsmøtet.

 

§ 13     Endring av statuttene krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Forslag til endring av statuttene må være i hende hovedstyret før statuttendringsprosessen starter.

 

§ 14     Ekstraordinært Årsmøte holdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene i Skudeneshavn Arena krever det. Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte skjer skriftlig til alle medlemmer senest to – 2 – uker før Ekstraordinært årsmøte trer sammen. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 15     Oppløsning av Skudeneshavn Arena krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Ved oppløsning av Skudeneshavn Arena tilfaller midlene en egen konto i fem – 5 – år i tilfelle det ønskes oppstart av lignende forum ved en senere anledning, eventuelt giv pengene til foreninger og lag i Skudeneshavn.